You are not connected. Please login or register

 » Forumotion » Share Code » Tổng hợp » [Code] Việt Hóa 100% phần giao diện và 1 vài chỗ khác trong phần lý lịch By [HY]-OnlyK

[Code] Việt Hóa 100% phần giao diện và 1 vài chỗ khác trong phần lý lịch By [HY]-OnlyK

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

๖ۣۜTom

avatar
Admintrator
Admintrator
Bước 1:
ACP->Quản lý người dùng và quản lý nhóm->Special rights->Special rights
View the profile : Quản Trị Viên

Bước 2:
ACP->Display->Homepage->Headers & Navigation
Tạo 1 menu mới với cấu hình như sau:
Menu: Lý lịch
Picture: đây là link ảnh của menu (có hoặc không có cũng đc)
Text: Lý lịch
Redirection URL: /profile?mode=editprofile&page_profil=preferences

Rights Display: Tích tất vào các ô trừ ô Guests và Open in a new window.


Bước 3:
ACP->Display->Templates->lý lịch->profile_add_body
thay toàn bộ temp trong đó bằng temp sau:
Code:
<script src="{JSPWD}"></script>
    {ERROR_BOX}
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <div id="pun-visit" class="clearfix">
      <ul>
            <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
            <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
      </ul>
      <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <div id="pun-visit">
      <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_out -->

    {ERROR_BOX}

    <div class="main">
    <!-- BEGIN switch_display_menu -->
    {UCP_TABS}
    <!-- END switch_display_menu -->

      <form action="{S_PROFILE_ACTION}" {S_FORM_ENCTYPE} method="post" name="post" id="ucp" class="frm-form">
          <p><input type="hidden" name="email" value="{EMAIL}" /></p>
          <!-- BEGIN switch_informations_menu -->
          <div class="main-head"><div class="subtitle">{L_REGISTRATION_INFO}{L_MY_PROFILE}</div></div>
          <div class="main-content frm">
            <p class="frm-info">{L_ITEMS_REQUIRED}</p>
            <fieldset class="frm-set multi">
                <!-- BEGIN switch_namechange_disallowed -->
                <dl>
                  <dt><label>{L_USERNAME} : *</label></dt>
                  <dd><input type="hidden" name="username" value="{USERNAME}" class="inputbox" /><strong>{USERNAME}</strong></dd>
                </dl>
                <!-- END switch_namechange_disallowed -->
                <!-- BEGIN switch_namechange_allowed -->
                <dl>
                  <dt><label>{L_USERNAME} : *</label></dt>
                  <dd><input type="text" name="username" value="{USERNAME}" class="inputbox" /></dd>
                </dl>
                <!-- END switch_namechange_allowed -->
                <!-- BEGIN switch_emailchange_disallowed -->
                <dl>
                  <dt><label>{L_EMAIL_ADDRESS} : *</label></dt>
                  <dd><input type="hidden" name="email" value="{EMAIL}" />{EMAIL}</dd>
                </dl>
                <!-- END switch_emailchange_disallowed -->
                <!-- BEGIN switch_emailchange_allowed -->
                <dl>
                  <dt><label>{L_EMAIL_ADDRESS} : *</label></dt>
                  <dd><input type="text" name="email" value="{EMAIL}" class="inputbox" /></dd>
                </dl>
                <!-- END switch_emailchange_allowed -->

                <!-- BEGIN switch_change_password -->
                                    <dl>
                                            <dt><label>Thay đổi mật khẩu của bạn : *</label></dt>
                                                                                    <dd><input class="mainoption" type="submit" name="change_password" value="Đổi mật khẩu" /></dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_change_password -->
            </fieldset>
    <!-- BEGIN switch_span_div -->
    <!-- END switch_span_div -->

                <!-- BEGIN switch_website -->
                <dl>
                  <dt><label>{L_WEBSITE} : {MUST_LABEL_2}</label></dt>
                  <dd><input type="text" name="website" value="{WEBSITE}" class="inputbox" />
                      <br /><span class="italic">{L_WEB_EXPLAIN}</span>
                  </dd>
                </dl>
                <!-- END switch_website -->
                <!-- BEGIN switch_location -->
                <dl>
                  <dt><label>{L_LOCATION} : {MUST_LABEL_1}</label></dt>
                  <dd><input type="text" name="location" value="{LOCATION}" class="inputbox" /></dd>
                </dl>
                <!-- END switch_location -->
                <!-- BEGIN switch_occupation -->
                <dl>
                  <dt><label>{L_HUMOR} : {MUST_LABEL_3}</label></dt>
                  <dd><input type="text" name="occupation" value="{OCCUPATION}" class="inputbox" /></dd>
                </dl>
                <!-- END switch_occupation -->
                <!-- BEGIN switch_interests -->
                <dl>
                  <dt><label>{L_INTERESTS} : {MUST_LABEL_4}</label></dt>
                  <dd><input type="text" name="interests" value="{INTERESTS}" class="inputbox" /></dd>
                </dl>
                <!-- END switch_interests -->
                <!-- BEGIN switch_gender -->
                <dl>
                  <dt><label>{L_GENDER} : {MUST_GENDER}</label></dt>
                  <dd>
                      <label><input type="radio" name="gender" value="1" {GENDER_MALE_CHECKED} /><span class="cont">{L_GENDER_MALE}</span></label>
                      <label><input type="radio" name="gender" value="2" {GENDER_FEMALE_CHECKED} /><span class="cont">{L_GENDER_FEMALE}</span></label>
                      </dd>
                </dl>
                <!-- END switch_gender -->
                <!-- BEGIN switch_birthday -->
                <dl>
                      <dt><label>{L_BIRTHDAY} :{BIRTHDAY_REQUIRED}</label></dt>
                      <dd>{S_BIRTHDAY_NEW}</dd>
                </dl>
                <!-- END switch_birthday -->            </fieldset>

            <!-- BEGIN switch_profile_fields -->
            <div class="sub-head"><span>{L_PROFILE_FIELDS}</span></div>
            <fieldset class="frm-set">
                <!-- BEGIN field -->
                <dl>
                  <dt><label>{switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.NAME}</label></dt>
                  <dd>
                      {switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.OBJECT}<br />
                      <em>{switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.DESCRIPTION}</em><br />
                  </dd>
                </dl>
                <!-- END field -->
            </fieldset>
            <!-- END switch_profile_fields -->

            <!-- BEGIN switch_profile_fields_register -->
            <fieldset class="frm-set">

                <!-- BEGIN field -->
                <dl>
                  <dt><label>{switch_informations_menu.switch_profile_fields_register.field.NAME} :</label></dt>
                  <dd>{switch_informations_menu.switch_profile_fields_register.field.OBJECT}<br /><br /></dd>
                </dl>
                <!-- END field -->
            </fieldset>

            <!-- END switch_profile_fields_register -->
          <!-- END switch_informations_menu -->

    <!-- BEGIN switch_confirm_password -->
    <div class="main-head"><h1 class="page-title">{L_REGISTRATION_INFO}</h1></div>
    <div class="main-content frm">
    <fieldset class="frm-set">
    <dl>
            <dt><label>{L_CURRENT_PASSWORD} : *</label></dt>
            <dd><input type="password" name="cur_password" value="{CUR_PASSWORD}" class="inputbox" /></dd>
    </dl>
    </fieldset>
    </div>
    <!-- END switch_confirm_password -->
    <!-- BEGIN switch_confirm_password_new -->
    <div class="main-content frm">
    <fieldset class="frm-set">
    <dl>
            <dt><label>{L_NEW_PASSWORD} : *</label></dt>
            <dd><input type="password" name="new_password" value="{NEW_PASSWORD}" class="inputbox" /></dd>
    </dl>
    <dl>
            <dt><label>{L_CONFIRM_PASSWORD} : *</label></dt>
            <dd><input type="password" name="password_confirm" value="{PASSWORD_CONFIRM}" class="inputbox" /></dd>
    </dl>
    </fieldset>
    </div>
    <!-- END switch_confirm_password_new -->

          <!-- BEGIN switch_preferences_menu -->
          <div class="main-head"><h1 class="page-title">{L_PREFERENCES}</h1></div>
          <div class="main-content frm">
          <fieldset class="frm-set">
            <dl>
                <dt><label>{L_PUBLIC_VIEW_EMAIL} :</label></dt>
                <dd>
                  <label><input type="radio" name="viewemail" value="2" {VIEW_EMAIL_FORM} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
                  <!-- BEGIN switch_enable_mail_view --><label><input type="radio" name="viewemail" value="2" {VIEW_EMAIL_FORM} /><span class="cont">{L_FORM}</span></label>
                  <label><input type="radio" name="viewemail" value="1" {VIEW_EMAIL_MAILTO} /><span class="cont">{L_MAILTO}</span></label>
                  <!-- END switch_enable_mail_view --><label><input type="radio" name="viewemail" value="0" {VIEW_EMAIL_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
                </dd>
            </dl>
            <!-- BEGIN switch_view_pm -->
            <dl>
                <dt><label>Cho phép thành viên gửi tin nhắn :</label></dt>
                <dd>
                  <label><input type="radio" name="view_pm" value="1" {VIEW_MP_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
                  <label><input type="radio" name="view_pm" value="0" {VIEW_MP_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
                </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_view_pm -->
            <!-- BEGIN switch_profile_advanced -->
            <dl>
                <dt><label>Cho phép viết lên tường nhà:</label></dt>
                <dd>
                                        <label><input type="radio" name="profilemsgs" value="2" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_ALL} />Tất cả thành viên</label>
                  <label><input type="radio" name="profilemsgs" value="1" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_FRIENDS} />bạn bè của tôi</label>
                  <label><input type="radio" name="profilemsgs" value="0" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_NONE} />Không ai</label>

                </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_profile_advanced -->
            <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
            <dl>
                <dt><label>{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.L_FB_LINK_ACCOUNT} :</label></dt>
                <dd>
                  <!-- BEGIN switch_fb_account_linked -->
                  <span class="italic">{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.switch_fb_account_linked.L_FB_ACCOUNT_LINKED}</span>
                  <!-- END switch_fb_account_linked -->

                  <!-- BEGIN switch_fb_account_not_linked -->
                  <fb:login-button size="medium" onlogin="facebook_link()" v="2">{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.switch_fb_account_not_linked.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
                  <!-- END switch_fb_account_not_linked -->
                </dd>
            </dl>
            <!-- BEGIN switch_fb_account_linked -->
            <dl>
                <dt><label>{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.switch_fb_account_linked.L_UNLINK_FB_ACCOUNT_EXPLAIN} :</label></dt>
                <dd>
                  <label><input type="radio" name="unlink_fb_account" value="1" /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
                  <label><input type="radio" name="unlink_fb_account" value="0" checked="checked" /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
                </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_fb_account_linked -->
            <!-- END switch_fb_connect -->
            <dl>
                <dt><label>Cho phép bản tin :</label></dt>
                <dd><label><input type="radio" name="newsletter" value="1" {NEWSLETTER_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
                  <label><input type="radio" name="newsletter" value="0" {NEWSLETTER_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
                  <br /><span class="italic">Bản tin là văn bản lớn bằng sẽ được gửi bằng email<br />bởi quản trị viên của diễn đàn này. Nếu thiết lập là có,<br />bạn sẽ nhận được trong hộp thư đến e-mail của bạn.</span>
                </dd>
            </dl>
            <dl>
                <dt><label>{L_HIDE_USER} :</label></dt>
                <dd><label><input type="radio" name="hideonline" value="1" {HIDE_USER_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
                  <label><input type="radio" name="hideonline" value="0" {HIDE_USER_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
                </dd>
            </dl>
            <dl>
                <dt><label>{L_NOTIFY_ON_REPLY} :</label></dt>
                <dd><label><input type="radio" name="notifyreply" value="1" {NOTIFY_REPLY_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
                  <label><input type="radio" name="notifyreply" value="0" {NOTIFY_REPLY_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
                  <br /><span class="italic">Diễn Đàn sẽ gửi email thông báo khi có người trả lời bài viết,<br />tuỳ chọn này có thể thay đổi khi gửi bài viết.</span>
                </dd>
            </dl>
            <dl>
                <dt><label>{L_NOTIFY_ON_PRIVMSG} :</label></dt>
                <dd><label><input type="radio" name="notifypm" value="1" {NOTIFY_PM_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
                  <label><input type="radio" name="notifypm" value="0" {NOTIFY_PM_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
                </dd>
            </dl>
            <!-- BEGIN switch_can_disable_mass_pm -->
            <dl>
                <dt><label>Thông báo bằng e-mail khi một quản trị viên / Điều phối viên gửi cho tôi một tin nhắn cá nhân: : </label></dt>
                <dd><label><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="4" {ALLOW_MASS_PM_NOTIFY_CHECKED} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
                  <label><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="2" {ALLOW_MASS_PM_CHECKED} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
                  <br /><span class="italic">Thông báo qua email bất cứ khi nào một<br />quản trị viên / Điều phối viên gửi cho bạn một tin nhắn.</span>
                </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_can_disable_mass_pm -->
            <dl>
                <dt><label>{L_POPUP_ON_PRIVMSG} :</label></dt>
                <dd><label><input type="radio" name="popup_pm" value="1" {POPUP_PM_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
                  <label><input type="radio" name="popup_pm" value="0" {POPUP_PM_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
                  <br /><span class="italic">{L_POPUP_ON_PRIVMSG_EXPLAIN}</span>
                </dd>
            </dl>
            <dl>
                <dt><label>Hiển thị một thông báo khi trả lời mới được viết :</label></dt>
                <dd><label><input type="radio" name="post_prevent" value="1" {POST_PREVENT_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
                  <label><input type="radio" name="post_prevent" value="0" {POST_PREVENT_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
                                      <br /><span class="italic">Bạn sẽ được cảnh báo nếu trả lời đã được đăng<br /> trong khi bạn viết một trả lời cùng một chủ đề</span>
                </dd>
            </dl>
            <!-- BEGIN switch_report -->
            <dl>
                  <dt><label>Mở báo cáo pop-up cho các báo cáo mới: :</label></dt>
                <dd><label><input type="radio" name="no_report_popup" value="0" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_POPUP_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
                  <label><input type="radio" name="no_report_popup" value="1" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_POPUP_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
                </dd>
            </dl>
            <dl>
                <dt><label>Thông báo cho tôi qua email nếu có ai đó báo cáo một bài viết: :</label></dt>
                <dd><label><input type="radio" name="no_report_mail" value="0" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_MAIL_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
                  <label><input type="radio" name="no_report_mail" value="1" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_MAIL_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
                </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_report -->
                            <!-- BEGIN switch_cke_editor -->
            <dl>
                <dt><label>{L_DISPLAY_WYSIWYG} :</label></dt>
                <dd>
                  <label><input type="radio" name="user_wysiwyg" value="1" {USER_WYSIWYG_YES} />{L_YES}</label>
                  <label><input type="radio" name="user_wysiwyg" value="0" {USER_WYSIWYG_NO} />{L_NO}</label>
                  <br /><span class="italic">{L_DISPLAY_WYSIWYG_EXPLAIN}</span>
                </dd>
            </dl>
                            <!-- END switch_cke_editor -->
            <dl>
                <dt><label>{L_ALWAYS_ADD_SIGNATURE} :</label></dt>
                <dd><label><input type="radio" name="attachsig" value="1" {ALWAYS_ADD_SIGNATURE_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
                  <label><input type="radio" name="attachsig" value="0" {ALWAYS_ADD_SIGNATURE_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
                </dd>
            </dl>
            <dl>
                <dt><label>{L_ALWAYS_ALLOW_BBCODE} :</label></dt>
                <dd><label><input type="radio" name="allowbbcode" value="1" {ALWAYS_ALLOW_BBCODE_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
                  <label><input type="radio" name="allowbbcode" value="0" {ALWAYS_ALLOW_BBCODE_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
                </dd>
            </dl>
            <dl>
                <dt><label>{L_ALWAYS_ALLOW_HTML} :</label></dt>
                <dd><label><input type="radio" name="allowhtml" value="1" {ALWAYS_ALLOW_HTML_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
                  <label><input type="radio" name="allowhtml" value="0" {ALWAYS_ALLOW_HTML_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
                </dd>
            </dl>
            <dl>
                <dt><label>{L_ALWAYS_ALLOW_SMILIES} :</label></dt>
                <dd><label><input type="radio" name="allowsmilies" value="1" {ALWAYS_ALLOW_SMILIES_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
                  <label><input type="radio" name="allowsmilies" value="0" {ALWAYS_ALLOW_SMILIES_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
                </dd>
            </dl>
            <dl>
                <dt><label>{L_BOARD_LANGUAGE} :</label></dt>
                <dd>{LANGUAGE_SELECT}</dd>
            </dl>
            <dl>
                <dt><label>{L_TIMEZONE} :</label></dt>
                <dd>{TIMEZONE_SELECT}</dd>
            </dl>
            <dl>
                <dt><label>Định dạng ngày :</label></dt>
                <dd>{DATE_FORMAT}
                  <br /><span class="italic">{CURRENT_TIME}</span>
                </dd>
            </dl>
          </fieldset>

          <!-- END switch_preferences_menu -->

          <!-- BEGIN switch_avatar_block -->
          <div class="main-head"><h1 class="page-title">{L_AVATAR_PANEL}</h1></div>
          <div class="main-content frm">
          <p class="frm-info">{L_AVATAR_EXPLAIN}</p>
          <fieldset class="frm-set">
            <dl>
                <dt><label>{L_CURRENT_IMAGE} :</label></dt>
                <dd>
                  {AVATAR}
                  <br /><input type="checkbox" name="avatardel" />{L_DELETE_AVATAR}
                </dd>
            </dl>
            <!-- BEGIN switch_avatar_local_upload -->
            <dl>
                <dt><label>{L_UPLOAD_AVATAR_FILE} :</label></dt>
                <dd><input type="file" name="avatar" class="inputbox" /></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_avatar_local_upload -->
            <!-- BEGIN switch_avatar_remote_upload -->
            <dl>
                <dt><label>{L_UPLOAD_AVATAR_URL} :</label></dt>
                <dd><input type="text" name="avatarurl" class="inputbox" />
                  <br /><span class="italic">{L_UPLOAD_AVATAR_URL_EXPLAIN}</span>
                </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_avatar_remote_upload -->
            <!-- BEGIN switch_avatar_remote_link -->
            <dl>
                <dt><label>{L_LINK_REMOTE_AVATAR} :</label></dt>
                <dd><input type="text" name="avatarremoteurl" class="inputbox" />
                  <br /><span class="italic">{L_LINK_REMOTE_AVATAR_EXPLAIN}</span>
                </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_avatar_remote_link -->
            <!-- BEGIN switch_avatar_local_gallery -->
            <dl>
                <dt><label>{L_AVATAR_GALLERY} :</label></dt>
                <dd><input type="submit" name="avatargallery" value="{L_SHOW_GALLERY}" class="button" /></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_avatar_local_gallery -->
          </fieldset>
          <!-- END switch_avatar_block -->

          <fieldset class="frm-set">
            <!-- BEGIN switch_informations_menu -->
                <!-- BEGIN switch_register_not_display -->
                  <!-- BEGIN switch_unsubscribe_allowed -->
                  <dl class="frm-buttons">
                      <dt><label>{L_DELETE}</label></dt>
                      <dd><input type="checkbox" name="delete_user" /><span class="italic">{L_DELETE_EXPLAIN}</span>
                      </dd>
                  </dl>
                  <!-- END switch_unsubscribe_allowed -->
                <!-- END switch_register_not_display -->
            <!-- END switch_informations_menu -->

            <dl class="frm-buttons">
                <dt> </dt>
                <dd>
                  {S_HIDDEN_FIELDS}
                  <input class="button2" type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" />
                  <input class="button2" type="reset" name="reset" value="{L_RESET}" />
                </dd>
            </dl>
          </fieldset>
      </form>

    <script type="text/javascript">
    $(function(){
        $('input[name=reset]').click(function(){
            $("#pwd_good,#pwd_middle,#pwd_bad").hide();
        });
        $('input[name=new_password],input[name=username]').keyup(function() {
            if ( $('input[name=new_password]').val() != "" )
            {
                var level = passwordStrength($('input[name=new_password]').val(),$('input[name=username]').val());
            switch(level)
            {
                case 'bad' :
                    $("#pwd_middle,#pwd_good").hide();
                    $("#pwd_bad").show();
                    break;
                case 'good' :
                    $("#pwd_good,#pwd_bad").hide();
                    $("#pwd_middle").show();
                    break;
                case 'strong' :
                    $("#pwd_middle,#pwd_bad").hide();
                    $("#pwd_good").show();
                    break;
                }
            }
            else
            {
                $("#pwd_middle,#pwd_good,#pwd_bad").hide();
            }
        });
    });
    </script>
    <!-- BEGIN switch_preferences_menu -->
    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <div id="fb-root"></div>
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    FB.init({
      appId: '{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.FACEBOOK_APP_ID}',
        status: true,
        cookie: true,
        xfbml: true,
      oauth: true
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_fb_connect -->
    <!-- END switch_preferences_menu -->
nguồn : 4all[center]Yahoo Hỗ Trợ [You must be registered and logged in to see this link.]
Chào Mừng Khách viếng thăm đã đến với 4rum
:000001:
Xem lý lịch thành viên http://www.vn-answer.tk
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

No Comment.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết